احداث کارخانه 3400 تنی سیمان خمسه

تاریخ فعال شدن: 09/09/1390
تاریخ خاتمه: اسفند ماه 92
موضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسی مشاوره مادر ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت عالیه و مقیم پروژه
کارفرما: شرکت سیمان خمسه
مشاور: شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت
مکان پروژه: زنجان


توضیحات:
• انجام خدمات مشاور مادر و صنعتی
• انجام خدمات برنامه ریزی و مدیریت کنترل پروژه
• انجام خدمات نظارت عالیه
• انجام خدمات نظارت مقیم و کارگاهیContent Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

بالا