سیمان فیروزکوه

تاریخ فعال شدن:
تاریخ خاتمه: 2006
موضوع قرارداد:
کارفرما:
مشاور:
مکان پروژه:


توضیحات:
3300 TPD TPD پروژه سیمان فیروزکوه ( Green field ,2006)


Content Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

بالا