احداث کارخانه 7000 تنی سیمان سامان غرب دارنده رکورد سریع ترین پروژه دو خطی کشور

تاریخ فعال شدن: 09/02/1386
تاریخ خاتمه: 31/06/1389
موضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسی مشاوره مادر ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت عالیه و مقیم پروژه
کارفرما: شرکت سیمان سامان غرب
مشاور: شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت
مکان پروژه: کرمانشاه


توضیحات:
• نظارت بر ساخت تجهیزات
• نصب بالغ بر 14000 تن تجهیزات مکانیکال
• انجام خدمات مشاور مادر و صنعتی برق و کنترل
• طراحی تفصیلی تجهیزات مکانیکال و تاسیسات پروژه
• انجام خدمات برنامه ریزی و مدیریت کنترل پروژهContent Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

بالا