سیمان کردستان(برنامه ریزی و کنترل پروژه)

تاریخ فعال شدن: 08/02/92
تاریخ خاتمه: اردیبهشت ماه 94
موضوع قرارداد: پروژه انجام خدمات برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل پروژه طرح توسعه آسیاب سیمان سیمان های آمیخته و تولید آهک هیدراته
کارفرما: شرکت سیمان کردستان
مشاور: شرکت صنعتی رعدان
مکان پروژه: بیجار


توضیحات:
شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت عالیه پروژه
- تعیین ساختار شکست جزیی فعالیت های پروژه
- طراحی سیستم کدینگ فعالیت های پروژه
- ارائه لیست ریز فعالیت های پروژه و فعالیت های بحرانی پروژه
- تدوین روش محاسبه ارزش وزنی فعالیت ها
- ارائه راهکارهای کارشناسی جهت کاستن مدت اجرای پروژه
- برآورد مقدماتی بودجه
- تهیه بودجه ماهانه
- تشکیل جلسات هماهنگی پروژه
- تهیه گزارش های تحلیلی
- تهیه انواع نمودار های پیشرفت پروژهContent Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

بالا